Rappaport Prize

The List // Home Instant, 2018

״חזרה גנרלית״, ריטואל החוזר על עצמו, קריאת ההוראות לשמירה על החתולה והבית. חיי כפט-סיטרית. 


הוצג בתערוכת סיום לימודי המשך באמנות, בית ברל. גלריה המדרשה, הירקון 19. 15:09

מחיר מבוקש: 4500 ש״ח כולל מע״מ, עותק אחד מתוך חמישה

Home Sweet Home, 2017

כשאין לך בית משלך, בקלות רבה כל מקום הופך לבית שלך. השלכת שטיחון כניסה, בפתח בתים בהם הייתי פט-סיטרית. ניכוס בקלי קלות. 0:44

מחיר מבוקש: 2500 ש״ח כולל מע״מ, עותק אחד מתוך חמישה